Gallery

List of Album


RSS FEED
Feedback จากลูกค้า

Feedback จากลูกค้า

Posted date: 2017-06-29 13:48:52

ความรู้สึกของลูกค้า ต่อการให้บริการของเรา


View Gallery

CSR กิจกรรมเพื่อสังคม

CSR กิจกรรมเพื่อสังคม

Posted date: 2017-06-29 13:59:35

CSR กิจกรรมเพื่อสังคม ในรูปแบบเงิน และความรู้


View Gallery

พุชชี่ จุดเริ่มต้นของแรงบัลดาลใจ

พุชชี่ จุดเริ่มต้นของแรงบัลดาลใจ

Posted date: 2017-07-21 16:59:34

แมวที่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่าง


View Gallery

E-office ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน รพ.ศิริราช

E-office ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน รพ.ศิริราช

Posted date: 2017-06-29 00:52:42

แบ่งเป็น E-personal และ E-document ตามการใช้งาน


View Gallery

E-Activity @RMUTR

E-Activity @RMUTR

Posted date: 2017-07-21 17:01:41

ระบบบันทึกกิจกรรมนักศึกษาและประมวลผล


View Gallery

วิทยากร อบรมระบบE-Activity @มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วิทยากร อบรมระบบE-Activity @มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Posted date: 2018-05-27 01:00:13

อบรมระบบE-Activity การใช้งานฟังค์ชั่นต่างๆ และข้อแนะนำการใช้งาน บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานเป๋นกันเอง ขอบคุณทุกๆท่านที่ให้โอกาศครับ


View Gallery

ครูผู้สอนประจำรายวิชา E to E โครงการการสร้างวีดีโอ เพื่องานธุรกิจออนไลน์

ครูผู้สอนประจำรายวิชา E to E โครงการการสร้างวีดีโอ เพื่องานธุรกิจออนไลน์

Posted date: 2018-12-03 21:15:39

ครูผู้สอนประจำรายวิชา E to E โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ เริ่มดำเนินการเรียนการสอนตามรายวิชา ให้กับประชาชนผู้สนใจ


View Gallery

[VDO] งานแต่ง เว่ย&โย

[VDO] งานแต่ง เว่ย&โย

Posted date: 2017-06-29 00:56:55

[VDO] งานแต่ง เว่ย&โย


View Gallery

งานสอนเขียนโปรแกรม

งานสอนเขียนโปรแกรม

Posted date: 2017-07-18 11:50:19

สอนเขียนโปรแกรม ทั้งใน-นอก สถานที่


View Gallery

[IT Support] รวมงานSupportทั่วไป

[IT Support] รวมงานSupportทั่วไป

Posted date: 2017-07-18 11:51:40

รวมงานSupportทั่วไป ซ่อมคอม ติดตั้งโปรแกรม


View Gallery

[Network] งานระบบเครือข่าย

[Network] งานระบบเครือข่าย

Posted date: 2017-10-28 11:33:46

งาน Server Network ติดตั้ง-Config


View Gallery

[Photo] รวมผลงานถ่ายรูปรับปริญญา

[Photo] รวมผลงานถ่ายรูปรับปริญญา

Posted date: 2017-09-22 13:40:00

[Photo] รวมผลงานถ่ายรูปรับปริญญา


View Gallery

งานติดตั้งอุปกรณ์ - เดินสาย

งานติดตั้งอุปกรณ์ - เดินสาย

Posted date: 2017-07-18 11:52:12

รวมงานติดตั้งอุปกรณ์ - เดินสาย


View Gallery

Dell support service

Dell support service

Posted date: 2017-07-21 16:20:23

รวมรูปตอนเป็นช่าง Onsite Service


View GalleryTotal: 25 Records